خبربد

هیچ وقت دوست نداشتم توی وب میکاخبربدبدم ولی متاسفانه( بلوبری )مرغ عشق  میکاازاین دنیارفت .نمی دونم ازگرمای هواسکته کردویامریضی گرفته بود که بی خودوبی جهت ازاین دنیا رفت.

تاحالا ندیده بودم میکابرای چیزی اینقدراشک بریزه .ساعتهاباهاش صحبت کردم ودلداریش دادم تاآروم شدالبته بعدازاینکه خودم کلی گریه زاری کردمگریهگریهگریهگریه

درپایان مرحوم شدن( بلوبری ) رابه دوست داران آن مرحومه تسلیت می گویم......

 

پی نوشت:میکا قول گرفته براش درآینده  یکی ازاینهابگیریم البته وقتی خانه مان ازآپارتمانی به ویلایی تغییر مکان دادخیال باطل

/ 1 نظر / 11 بازدید
مهرامیز

[گریه] خدا بیامرزتش زندایی چهلمش کیه بوگو مزاحم شیم..[نیشخند]